I. Domeniul de Aplicare

1. Acești Termeni și Condiții se aplică în contractele de cazare la hotel și la toate bunurile și servicile furnizate de R-Varna (hotelul) oaspetelui.

2. Cu excepția cazului în care R-Varna recunoaște în scris în mod expres, dispozițiile alternative, inclusiv cele cuprinse în Termenii și Condițiile generale ale oaspetelui sau clientului, nu sunt aplicabile.

II. Încheierea Contractului

1. Un contract de cazare (denumit în continuare „contract”) se stabilește atunci când se răspunde unei solicitări de rezervare a oaspeților cu o confirmare a rezervării din partea R-Varnei.

2. Partenerii contractuali sunt R-Varna și oaspetul. În cazul în care o terță parte efectuează rezervarea în locul oaspetului, în calitate de client, împreună cu oaspetul, va răspunde în calitate de debitori comuni la R-Varna pentru toate obligațiile care decurg din contract, cu condiția ca R-Varna să dețină o declarație corespunzătoare din partea clientului. Indiferent de acest lucru, fiecare client este obligat să transmită oaspetelui toate informațiile relevante pentru rezervare, în special acești Termeni și Condiții.

3. Subcontractarea sau subînchirierea camerelor, împreună cu utilizarea acestora în alte scopuri decât cele de cazare, necesită de aprobarea scrisă prealabilă din parte R Varnei.

III. Servicii, prețuri, platã

1. R-Varna este obligată să furnizeze camerele rezervate de oaspeți în conformitate cu acești Termeni și Condiții și să furnizeze serviciile acordate.

2. Oaspetele este obligat să plătească prețurile curente sau acordate pentru închirierea camerei și pentru orice alte servicii pe care le-a folosit. Acest lucru se aplică și serviciilor efectuate de către oaspete sau client și cheltuielilor suportate de R-Varna față de terți.

3. Prețurile acordate includ rata legală de TVA. Dacă perioada dintre încheierea contractului și sosirea oaspetelui depășește patru luni și rata legală a TVA sau a taxelor și impozitelor locale crește după încheierea contractului, R-Varna își rezervă dreptul de a crește prețul acordat cu o sumă egală la cea a majorării TVA-ului de plătit sau a taxelor și impozitelor locale.

4. R-Varna are, de asemenea, dreptul de a modifica prețurile în cazul în care, în urma încheierii contractului, clientul solicită modificări ale numărului de camere rezervate, serviciilor necesare R-Varna sau durata șederii oaspetelui și R-Varna este de acord cu aceste schimbări.

5. Facturile R-Varna se achită integral și imediat după primire. Cel mai târziu, oaspetele este în neîndeplinirea obligației de plată dacă nu efectuează plata în termen de 30 de zile de la data scadenței și de la primirea facturii; dacă oaspetele este consumator, acest lucru se aplică numai dacă se face o referire specială la consecințele juridice asupra facturii. În cazul în care oaspetele se află în neplată, R-Varna are dreptul să perceapă consumatorilor dobânzi moratorii la o rată de 5 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază. Pentru tranzacțiile comerciale, rata dobânzii de întârziere este cu 8 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază. R-Varna își rezervă dreptul de a solicita o sumă mai mare pentru daune. R-Varna va percepe o taxă de 10.00 BGN pentru fiecare memento pe care îl trimite cu privire la plățile restante.

6. R-Varna are dreptul la încheierea contractului sau ulterior să solicite în avans o plată rezonabilă sau un depozit de garanție de la oaspete. Valoarea plății în avans și data scadenței plății acesteia pot fi convenite în scris în contract. În timpul șederii oaspeților în apartamentele R-Varna, R-Varna are dreptul în orice moment să solicite plata costurilor suportate până atunci de către oaspete prin emiterea unei facturi intermediare și să solicite decontarea imediată a acesteia.

7. Oaspetele este îndreptățit să declanșeze cererile reconvenționale împotriva creanțelor R-Varna, numa în caz de aceste cereri reconvenționale sunt incontestabile sau au fost confirmate prin intermediul unei hotărâri judecătorești definitive.

IV. Rescisiunea (retragerea) de către oaspete din contract, anularea

1. Tarife nerambursabile: Pentru rezervările nerambursabile, 100% din valoarea rezervată plus impozitul municipal vor fi taxate de pe cardul de credit furnizat în ziua rezervării. În caz de anulare sau modificare, întreaga sumă, inclusiv taxa municipalã, se percepe ca taxă de anulare.

2. Tarif standard: Rezervările la tariful standard pot fi anulate gratuit:

2.1. Până la 12:00 PM în ziua dinaintea zilei de sosire.

2.2. În caz de anulare la și după ora 12:00 PM cu o zi înainte de ziua sosirii sau în caz de neprezentare, se va percepe 100% din suma rezervată pentru prima noapte, inclusiv micul dejun (când este rezervat) și taxa de oraș, de pe cardul de credit al clientului, ca taxă de anulare.

V. Rescisiunea (retragerea) de către R-Varna

1. Cu condiția ca oaspetelui îi se acordã dreptul de a se retrage fără penalități în conformitate cu IV. 2.3, R-Varna, la rândul său, are dreptul, de asemenea, să se retragă fără penalizare în acest interval de timp, dacă sunt disponibile cereri de la alți oaspeți pentru camerele rezervate contractual și oaspetele nu renunță la dreptul său de a se retrage fără penalizare atunci când este contactat de R-Varna.

2. R-Varna are, de asemenea, dreptul să se retragă din contract dacă o plată în avans sau un depozit de garanție acordat în conformitate cu III. 6 nu este realizat / furnizat într-un termen rezonabil de grație acordat de R Varna.

3. În plus, R-Varna are dreptul să se retragă din contract dacă există motive semnificative, mai ales dacă:

3.1. orice circumstanțe înafara controlului R-Varna fac imposibilă îndeplinirea contractului;

3.2. camerele sunt rezervate cu baza în informați înșelătoare sau eronate cu privire la chestiuni materiale, de exemplu referitoare la identitatea oaspetelui;

3.3. R-Varna are motive întemeiate să presupună că utilizarea serviciilor ar putea pune în pericol în mod semnificativ buna desfășurare a operațiunilor R-Varna, sau siguranța oaspeților sau a angajaților săi sau arunca sever imaginea publică a R-Varna într-un mod dincolo de controlul sau de domeniul de aplicare al organizării sale;

3.4. Se realizează subcontractarea sau subînchirierea nepermisă de camere în conformitate cu II. 2;

3.5. Au avut loc circumstanțele descrise în VI. 3;

3.6. R-Varna devine conștient de faptul că circumstanțele financiare ale oaspeților s-au deteriorat semnificativ în urma încheierii contractului, mai ales dacă oaspetele nu reușește să achite datoriile restante către R-Varna sau nu asigură un depozit de garanție adecvat și, prin urmare, drepturile R-Varna la plata pot sã fie în pericol;

3.7. oaspetele emite o cerere pentru începerea procedurilor de insolvență în legătură cu activele sale sau încetează efectuarea plăților;

3.8. sunt începute proceduri de insolvență în legătură cu activele oaspetelui sau respectivele proceduri sunt refuzate din lipsa activelor sau din alt motiv.

4. R-Varna, trebuie să informeze cu promptitudine oaspetele că își exercită dreptul de retragere.

5. În astfel de cazuri de retragere de către R-Varna, oaspetele nu va fi îndreptățit să solicite despăgubiri.

VI. Sosire și plecare

1. Oaspetele nu are dreptul să ceară furnizarea de camere specifice, cu excepția cazului în care R-Varna a confirmat prin scris dispozițiile anumitor camere.

2. Camerele rezervate vor fi disponibile oaspeților începând cu ora 15:00 în ziua acordată de sosire. Oaspeții nu au dreptul să solicite ca camerele să fie disponibile mai devreme.

3. Oaspetele trebuie să solicite camerele rezervate cel târziu până la ora 16 în ziua acordată de sosire. Cu excepția cazului în care o oră ulterioară de sosire a fost acordată în mod expres, după ora 16 R-Varna are dreptul de a atribui camera unui alt oaspete; oaspetele nu are niciun drept de despăgubire în acest caz. R-Varna are dreptul de anulare în acest sens.

4. În ziua acordată de plecare, camerele trebuie să fie libere și la dispoziția R-Varnei până cel târziu la ora 12. După această oră, hotelul poate percepe tariful camerei pe timp de zi până la ora 16 pentru a compensa utilizarea suplimentară a camerei și costurile suportate ca urmare a disponibilității întârziate a camerei; de la ora 16:00 poate percepe 100% din prețul curent complet al cazarei. Oaspetele este îndreptățit să arate că R-Varna nu a suferit nici o pierdere sau o cantitate mai mică de pierdere.

VII. Răspunderea R-Varnei, termen de prescripție

1. În cazul în care apar defecțiuni sau neajunsuri în ceea ce privește serviciile oferite de R-Varna, hotelul va face toate eforturile pentru a remedia această situație, în cazul în care oaspetele și-a făcut cunoscute obiecțiile sale cu promptitudine. În cazul în care oaspetele în mod culpabil nu notifică hotelul cu privire la neajunsuri, nu poate exista dreptul la o reducere a plății convenite contractual.

2. R-Varna este răspunzătoare în conformitate cu prevederile legale referitoare la deces sau vătămare corporală, precum și pentru orice defecte ascunse cu vicleșug și pentru orice garanții contractuale asumate de acesta.

3. Pentru toate celelalte daune care nu sunt cuprinse în VII. 2 și cauzate de neglijența obișnuită a R-Varnei, a reprezentanților săi legali sau a agenților săi, Hotelul va fi răspunzător numai dacă acest prejudiciu se datorează încălcării unei obligații contractuale fundamentale care periclitează scopul real al contractului. În aceste cazuri, răspunderea va fi limitată la daunele previzibile tipice pentru acest tip de contract.

4. Limitările de răspundere menționate mai sus se aplică tuturor cererilor de despăgubire, indiferent de temeiul juridic, inclusiv pretențiile referitoare la răspunderea delictuală. Limitările de răspundere menționate mai sus se aplică și în cazul creanțelor unui oaspete pentru daune împotriva angajaților sau agenților indirecti ai R-Varnei.

5. Pentru articolele aduse în hotel, R-Varna răspunde față de oaspete în conformitate cu prevederile legale, dar nu mai mult de 3.500 de euro. În ceea ce privește obiectele de valoare (bani, bijuterii etc.), această răspundere este limitată la 800.00 de euro. Hotelul recomandă oaspeților să depoziteze astfel de articole în seiful hotelului. Drepturile oaspeților la despăgubiri sunt nule dacă nu este raportate către R-Varna orice pierdere, termeni și condițile contractelor de cazare la hotel 3 distrugerea sau deteriorarea imediat după ce a devenit conștient de aceasta.

6. În cazul în care un oaspete are un loc de parcare în garajul sau parcarea hotelului, acesta nu va constitui un contract de păstrare, chiar dacă se plătește o taxă de parcare. R-Varna nu are datoria să vegheze. În cazul în care o mașină (și / sau conținutul acesteia) este furată sau deteriorată în timp ce este parcată / este manevrată în incinta hotelului, R-Varna nu va fi răspunzătoare decât dacă aceasta, angajații săi sau agenții viciari au acționat în mod deliberat sau într-o neglijență gravă manieră. Într-un astfel de caz, cererea de despăgubire va fi afirmată cel târziu la părăsirea incinta hotelului.

7. Apelurile de trezire vor fi efectuate cu cea mai mare atenție de către R-Varna. Cererile de despăgubire sunt excluse, cu excepția cazurilor în care se întâmpla acte deliberate sau neglijență gravă.

8. Mesajele, poșta și pachetele pentru oaspeți vor fi tratate cu mare atenție. Hotelul își va asuma responsabilitatea pentru păstrarea acestor articole și, la cerere și în schimbul unei taxe, va transmite mesajele și pachetele la oaspeți; acest lucru se aplică și obiectelor pierdute, la cererea oaspetelui. După ce pãstreaza astfel de articole timp de cel puțin o lună, R-Varna are dreptul să le transmită biroului local de obiecte pierdute și găsite în schimbul unei taxe rezonabile.

9. Cererile de despăgubire ale oaspetelui vor fi prescrise în termen de cel mult doi ani de la momentul în care oaspetele a luat cunoștință de evenimentul de deteriorare sau, indiferent de aceste cunoștințe, nu mai târziu de trei ani de la data evenimentului menționat. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește răspunderea pentru deces sau vătămare corporală sau pentru alte daune rezultate din încălcarea deliberată sau neglijentă gravă a obligației din partea hotelului, a unui reprezentant legal sau a agentului secundar al hotelului.

VIII. Dispoziții finale, Tribunalul, Legea aplicabilă

1. Modificările și completările la acest contract trebuie sã fie făcute în scris.

2. Locul de desfășurare este adresa înregistrată a hotelului. Plata trebuie efectuată la adresa menționată.

3. Este acordat ca litigiile legale care decurg din sau în legătură cu acest contract să fie audiate în fața Curții Republicii Bulgaria. Ca alternativă la dispoziția de mai sus, acțiunile în justiție împotriva consumatorilor, în conformitate cu definiția Legii privind protecția consumatorilor, pot fi introduse în fața acelei instanțe cu jurisdicție asupra domiciliului consumatorului, a locului de reședință obișnuit sau a locului de muncă.

4. Acest contract este guvernat de legea Republicii Bulgaria.

5. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții sunt ineficiente sau nule sau devin astfel în viitor, acest lucru nu va afecta eficacitatea celorlalte dispoziții. Reglementările legale se aplică în mod corespunzător. Ultima actualizare: 07.01.2021

Ultima actualizare: 07.01.2021