I. Обхват

1. Настоящите Общи условия се отнасят за хотелско настаняване, както и за всички други услуги, предоставяни от R-Varna (Хотела) на госта.

2. Освен ако не е изрично писмено упоменато от R-Varna, други разпоредби, освен тези, съдържащи се в Общите условия, не се прилагат.

II. Сключване на договор

1. Договор за настаняване (наричан по-долу „Договор“) се сключва, когато на запитването за резервация на госта се отговори с потвърждение за резервация от R-Varna.

2. Страни по договора са R-Varna и гостът. Ако трета страна предприеме резервацията от името на госта, клиентът, заедно с госта, носят отговорност като съдлъжници на R-Varna за всички задължения, произтичащи от договора, освен ако R-Varna не получи декларация от клиентът. Независимо от това, всеки клиент е длъжен да предаде на госта цялата информация, свързана с резервацията, особено настоящите Общи условия.

3. Подизпълнението или преотдаването под наем на помещения, включително използването им за други цели, различни от настаняване, изискват предварителното писмено одобрение на R-Varna.

III. Услуги, цени, плащане

1. R-Varna се задължава да предостави помещенията, които гостът е резервирал в съответствие с настоящите Общи условия и да предостави договорените услуги.

2. Гостът е длъжен да заплати настоящите или договорени цени за наемането на стаята и за всички други услуги, които е използвал. Това се отнася и за услугите, извършени от госта или клиента и разходите, направени от R-Varna спрямо трети страни.

3. Договорените цени включват законоустановената ставка на ДДС. Ако периодът между сключването на договора и пристигането на госта надвиши четири месеца и законоустановената ставка на ДДС или местните данъци и такси се увеличи след сключването на договора, R-Varna си запазва правото да увеличи договорената цена със сума, равна на тази на увеличението на дължимия ДДС или местните данъци и такси.

4. R-Varna също има право да променя цените, ако след сключването на договора гостът поиска промени в броя на резервираните помещения, услугите, необходими на R-Varna или продължителността на престоя на госта и R-Varna се съгласява с тези промени.

5. Фактурите на R-Varna се заплащат изцяло веднага след получаването им. Гостът най-късно ще бъде в неизпълнение на задължението за плащане, ако не успее да извърши плащане в рамките на 30 дни след датата на падежа и получаването на фактура; ако гостът е потребител, това важи само ако е направено специално позоваване на правните последици във фактурата. Ако гостът забави плащането, R-Varna има право да начисли лихва за забава на потребителите в размер на 5 процентни пункта над основния лихвен процент. За търговските сделки процентът на лихвата за забава е 8 процентни пункта над основния лихвен процент. R-Varna си запазва правото да поиска по-голям размер за щетите. R-Varna ще начислява такса в размер на 10,00 BGN за всяко напомняне, което изпраща за неплатени задължения.

6. R-Varna има право при сключване на договора или впоследствие да поиска разумно авансово плащане или депозит от госта. Размерът на авансовото плащане и датата на падежа за неговото плащане могат да бъдат договорени писмено в договора. По време на престоя на госта в апартаменти в R-Varna, R-Varna освен това има право по всяко време да поиска заплащане на разходите, направени до този момент от госта, чрез издаване на междинна фактура и да поиска незабавното й уреждане.

7. Гостът има право да предяви насрещни искове срещу исковете на R-Varna, само ако тези насрещни искове са неоспорени или са потвърдени с окончателно съдебно решение.

IV. Прекратяване (оттегляне) на гост от договор, анулиране

1. Невъзстановими цени: За невъзстановими резервации, 100% от резервираната стойност, плюс общинския градски данък, ще бъдат таксувани от предоставената кредитна карта в деня на резервацията. В случай на анулиране или изменение цялата такса, включително градска такса, се начислява като такса за анулиране.

2. Стандартна тарифа: Резервации по стандартна тарифа могат да бъдат анулирани безплатно:

2.1. До 12:00 ч. в деня преди деня на пристигане.

2.2. В случай на анулиране в и след 12:00 ч. в деня преди деня на пристигане, или в случай на неявяване, 100% от резервираната сума за първата нощ, включително закуска (когато е резервирана) и градска такса ще бъдат начислени от кредитната карта на клиента като такса за анулиране.

V. Оттегляне от договора от страна на R-Varna

1. При условие, че на госта е предоставено правото да се оттегли без неустойка съгласно IV. 2.3, R-Varna, от своя страна, също има право да се оттегли без неустойка в този период от време, ако са налични заявления от други гости за резервирани по договор стаи и гостът не се отказва от правото си да оттегли без неустойка, когато се свърже с R-Varna .

2. R-Varna също има право да се откаже от договора, ако авансово плащане или депозит, както е уговорено в съответствие с III. 6, не е направенo/предоставенo в разумен гратисен срок, предоставен от R Varna.

3. Освен това R-Varna има право да се откаже от договора, ако има съществени причини, особено ако:

3.1. някакви обстоятелства извън контрола на R-Varna правят изпълнението на договора невъзможно;

3.2. стаите се резервират под заблуждаваща или погрешна информация относно материални въпроси, напр. отнасящи се до самоличността на госта;

3.3. R-Varna има основателни основания да предположи, че използването на услугите може значително да застраши гладкото протичане дейността на R-Varna, или безопасността на своите гости или служителите си, или сериозно да наруши обществения имидж на R-Varna по начин, извън контрол или обхват на неговата организация;

3.4. е предприето неразрешено възлагане на подизпълнители или преотдаване под наем на помещения съгласно II. 2;

3.5. обстоятелствата, описани в VI. 3, са настъпили;

3.6. R-Varna разкрие, че финансовото състояние на госта се е влошило значително след сключването на договора, особено ако гостът не успее да уреди непогасени задължения към R-Varna или не предостави адекватен депозит и следователно правото на R-Varna да получи плащанията изглежда застрашено;

3.7. гостът подава заявление за започване на производство по несъстоятелност във връзка с неговите активи или престане да извършва плащания;

3.8. започва производство по несъстоятелност по отношение на активите на госта или споменатото производство се отказва поради липса на активи или друга подобна причина.

4. R-Varna трябва незабавно да информира госта, че упражнява правото си на отказ.

5. В такива случаи на отказ от R-Varna, гостът няма право да претендира за обезщетение.

VI. Пристигане и напускане

1. Гостът няма право да изисква предоставяне на конкретни стаи, освен ако R-Varna не е потвърдил писмено гарантирането на определени стаи.

2. Резервираните стаи са на разположение на госта от 15:00 ч. нататък в договорения ден на пристигане. Гостът няма право да изисква стаите да бъдат предоставени по-рано.

3. Гостът трябва да заяви резервирани стаи не по-късно от 16:00 ч. в договорения ден на пристигане. Освен ако по-късно време на пристигане не е изрично уговорено, след 16:00 часа R-Varna има право да отреди стаята на друг гост; в този случай гостът няма право на обезщетение. R-Varna има право на отказ в това отношение.

4. В уговорения ден на заминаване стаите трябва да се освободят и да бъдат на разположение на R-Varna най-късно до 12:00 часа на обяд. След това време Хотелът може да начисли цената на дневната стая до 16:00 часа, за да компенсира за допълнителното използване на стаята и загубите поради забавената наличност на стаята; от 16:00 ч. може да начисли 100% от настоящата пълна цена за настаняване. Гостът има право да докаже, че R-Varna не е претърпял загуба или не е в разход.

VII. Отговорност на R-Varna, давностен срок

1. Ако възникнат някакви грешки или недостатъци във връзка с услугите, предоставяни от R-Varna, Хотелът ще положи всички усилия да коригира тази ситуация, ако гостът е направил своевременно своите възражения. Ако гостът виновно не уведоми хотела за недостатъка, не може да има право на намаляване на договореното плащане.

2. R-Varna носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби по отношение на смърт или телесна повреда, както и за всички измамно скрити грешки и за всякакви договорни гаранции, поети от нея.

3. За всички други щети, които не са обхванати от VII. 2 и причинени от обикновената небрежност на R-Varna, неговите законни представители или посредници, Хотелът ще носи отговорност само ако тази вреда се дължи на нарушение на основно договорно задължение, което застрашава действителния предмет на договора. В тези случаи отговорността ще бъде ограничена до предвидими щети, характерни за този вид договор.

4. Гореспоменатите ограничения на отговорността се прилагат за всички искове за обезщетение, независимо от правното основание, включително искове, свързани с деликтна отговорност. Гореспоменатите ограничения на отговорността се прилагат и в случай на искове на госта за обезщетение срещу служители или представители на R-Varna.

5. За вещи, внесени в хотела, R-Varna носи отговорност пред госта в съответствие със законовите разпоредби, но не повече от 3 500 €. По отношение на ценности (пари, бижута и др.) тази отговорност е ограничена до 800,00 €. Хотелът препоръчва на гостите да съхраняват такива вещи в хотелския сейф. Правата на обезщетение на госта ще бъдат нищожни, ако той не съобщи на R-Varna за загуба или унищожаване или повреда веднага след като е узнал за това.

6. В случай, че на госта е осигурено място за паркиране на паркинга на хотела, това не представлява договор за съхранение, дори ако е платена такса за паркиране. R-Varna няма задължение да охранява. В случай, че автомобил (и/или неговото съдържание) бъде откраднат или повреден, докато е паркиран/маневриран в съоръженията на хотела, R-Varna няма да носи отговорност, освен ако той, неговите служители или заместители не са действали умишлено или с груба небрежност начин. В такъв случай искът за обезщетение се предявява не по-късно от напускането на помещенията на хотела.

7. Обажданията за събуждане ще се провеждат с най-голямо внимание от R-Varna. Исковете за обезщетение са изключени, освен във връзка с умишлени действия или груба небрежност.

8. Съобщенията, пощата и пакетите за гостите ще се обработват с голямо внимание. Хотелът ще поеме отговорност за съхраняването на такива артикули и при поискване и срещу заплащане ще изпрати поща и пакети за госта; това важи и за изгубени вещи, след запитване от страна на госта. След като съхранява такива предмети поне един месец, R-Varna има право да ги предаде на местния офис "Изгубени и намерени вещи" - срещу разумна такса.

9. Исковете на госта за обезщетение ще бъдат погасени не по-късно от две години от момента, в който гостът е узнал за щетата или, независимо от такова знание, не по-късно от три години от момента на споменатото събитие. Това не се прилага по отношение на отговорността за смърт или телесна повреда или за други вреди, произтичащи от умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на хотела, законен представител или друг представител на хотела.

VIII. Заключителни разпоредби, съд, приложимо право

1. Измененията и допълненията на този договор трябва да бъдат направени в писмена форма.

2. Мястото на изпълнение е регистрираният адрес на хотела. Плащането трябва да се извърши на посочения адрес.

3. Договорено е правни спорове, произтичащи от или във връзка с този договор, да бъдат разглеждани пред Съда на Република България. Като алтернатива на предходната разпоредба, съдебни искове срещу потребители в рамките на определението на Закона за защита на потребителите могат да бъдат заведени пред този съд с юрисдикция по местоживеене, обичайно местоживеене или месторабота на потребителя.

4. Този договор се урежда от законодателството на Република България.

5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е неефективна или недействителна или стане такава вбъдеще, това няма да накърни ефективността на останалите разпоредби. Нормативните разпоредби се прилагат съответно.

Последна промяна: 07.01.2021 г.