I. Обхват

1. Настоящите Общи условия се отнасят за договори за настаняване и нощувки в апартаменти, както и за всички други доставки и услуги, предоставяни от R Varna („Хотела“) на госта.

2. Освен ако не са изрично писмено признати от R Varna, алтернативни разпоредби, включително тези, съдържащи се в Общите условия на госта или посредника, не се прилагат.

II. Сключване на договор

1. Договор за настаняване (наричан по-долу „договор“) се сключва, когато на запитването за резервация на госта се отговори с потвърждение за резервация от R Varna.

2. Гостът е длъжен да заплати настоящите или договорените цени на R Varna за наемане на помещението и за всички други услуги, които е използвал. Това се отнася и за услугите, извършени от госта или посредника и разходите, направени от R Varna спрямо трети страни.

3. Договорените цени включват законоустановената ставка на ДДС. Ако периодът между сключването на договора и пристигането на госта надвиши четири месеца и законоустановената ставка на ДДС или местните данъци и такси се увеличи след сключването на договора, R Varna си запазва правото да увеличи договорената цена със сума, равна на увеличението на дължимия ДДС или местните данъци и такси.

4. R Varna има право да променя цените, ако след сключването на договора гостът поиска промени в броя на резервираните стаи, услугите, заявени към Хотела, или продължителността на престоя на госта и в случай, че R Varna се съгласи с тези промени.

5. Фактурите, издадени от R Varna, се дължат изцяло веднага след получаването им. Гостът ще бъде в неизпълнение на задължението за плащане, ако не извърши плащане в рамките на най-късно 30 дни след датата на падежа и получаването на фактура; ако гостът е потребител, това важи само ако е направено специално позоваване на правните последици във фактурата. Ако гостът е в неизпълнение на плащането, R Varna има право да начисли законната лихва в размер на 5 процентни пункта над основния лихвен процент. За търговските сделки процентът на лихвата за забава е 8 процентни пункта над основния лихвен процент. Хотелът си запазва правото да търси по-голям размер на щети. R Varna ще начислява такса от 10.00 лева за всяко напомняне, което изпраща по отношение на неизплатени плащания.

6. R Varna има право при сключване на договора или впоследствие да поиска разумно авансово плащане или депозит от госта. Размерът на авансовото плащане и датата на падежа за неговото плащане могат да бъдат посочени писмено в договора. По време на престоя на госта в R Varna, Хотелът има право по всяко време да поиска плащане на разходите, направени до този момент от госта чрез издаване на междинна фактура и да поиска незабавното й уреждане.

7. Гостът има право да предяви насрещни искове срещу исковете на R Varna само ако тези насрещни искове са неоспорени или са потвърдени с окончателно съдебно решение.

IV. Прекратяване (оттегляне) на госта от договор, анулиране

1. Невъзстановими цени: При невъзстановими резервации 100% от стойността на резервацията, плюс туристическата такса, ще бъдат таксувани от предоставената кредитна карта в деня на резервацията. В случай на анулиране или промяна на резервацията цялата такса, включително туристическата такса, се заплащат като такса за анулиране.

2. Стандартна тарифа: Резервации по стандартната тарифа могат да бъдат анулирани безплатно в следните случаи:

2.1. До 12:00 ч. в деня преди датата на пристигане – безплатно.

2.2. В случай на анулиране в и след 12:00 ч. в деня преди датата на пристигане, или в случай на неявяване, 100% от резервираната сума за първата нощувка, включително и заявени допълнителни услуги, както и туристическа такса ще бъдат начислени от кредитната карта на посредника като такса за анулиране.

V. Отмяна (оттегляне) от договор от страна на R Varna

1. При условие, че на госта е дадено правото да се оттегли от договора без неустойка съгласно IV. 2.3, R Varna, от своя страна, също има право да се оттегли без неустойка в този период от време, ако са налични заявления от други гости за резервация на помещения и гостът не се е отказал от правото си да оттегли без неустойка, когато се свърже с R Varna.

2. R Varna има право да се откаже от договора, ако авансово плащане или депозит, както е уговорено в съответствие с III. 6 не е направен / предоставен в разумния гратисен срок, посочен от R Varna.

3. Освен във вече изброените случаи, Хотелът има право да се откаже от договора, ако има съществени причини, както следва:

3.1. когато всякакви обстоятелства извън контрола на R Varna правят изпълнението на договора невъзможно;

3.2. когато стаите се резервират чрез заблуждаваща или погрешна информация относно материални въпроси, напр. отнасящи се до самоличността на госта;

3.3. когато R Varna има основателни основания да смята, че използването на услугите може значително да застраши безпрепятственото протичане на дейностите на R Varna, или безопасността на гостите или служителите му, или сериозно да попречи на обществения имидж на R Varna по начин, извън контрола или обхвата на неговата организация;

3.4. при неправомерно възлагане на подизпълнители или преотдаване под наем на помещения съгласно II. 2;

3.5. обстоятелствата, описани в VI. 3, са настъпили;

3.6. в случай, че R Varna установи, че финансовото състояние на госта се е влошило значително след сключването на договора, особено ако гостът не успее да уреди непогасени задължения към Хотела или не предостави адекватен депозит и следователно зплащането към Хотела е застрашено;

3.7. в случай, че гостът подаде заявление за начало на производство по несъстоятелност във връзка с неговите активи или престане да извършва плащания;

3.8. в случай, че започва производство по несъстоятелност по отношение на активите на госта или споменатото производство не е възможно поради липса на активи или друга подобна причина.

4. Хотелът трябва незабавно да информира госта, в случай, че упражни правото си на отказ.

5. В посочените случаи на оттегляне от страна на хотела, гостът няма право да претендира за обезщетение.

VI. Пристигане и заминаване

1. Гостът няма право да изисква настаняване в конкретни помещения, освен ако Хотелът не е потвърдил писмено предоставянето на определени помещения.

2. Резервираните помещения са на разположение на госта след 15:00 часа в договорения ден на пристигане. Гостът няма право да изисква стаите да бъдат предоставени по-рано.

3. Гостът е длъжен да се настани в резервираното помещение не по-късно от 16 ч. в договорения ден на пристигане. Освен ако не е изрично уговорено по-късно време на пристигане, след 16:00 ч. Хотелът има право да предостави помещението на друг гост; в този случай гостът няма право на обезщетение. В това отношение Хотелът има право на отказ.

4. В уговорения ден на заминаване стаите трябва да се освободят и да бъдат на разположение на Хотела най-късно до 12 часа на обяд. След това време Хотелът има право да начисли цената на помещението за ползването през деня до 16:00 часа, за да го компенсира за допълнителното използване на помещението и разходите, направени поради забавената наличност на помещението; при забавяне на освобождаването след 16:00 ч. R Varna има право да начисли 100% от настоящата пълна цена за една нощувка. Гостът има право да докаже, че Хотелът не е претърпял загуба или че загубата е на по-малка стойност.

VII. Отговорност на Хотела, давностен срок

1. Ако възникнат някакви грешки или неизпълнение във връзка с услугите, предоставяни от Хотела, R Varna ще положи всички усилия, за да коригира тази ситуация, ако гостът е направил своевременно своите възражения. Ако гостът виновно не уведоми Хотела за недостатъка, не може да има право на намаляване на договореното плащане.

2. Хотелът носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби във връзка със смърт или телесна повреда, както и за всички измамно прикрити грешки и за всякакви договорни гаранции, поети от него.

3. За всички други щети, които не са обхванати от VII. 2 и причинено от обикновената небрежност на Хотела, неговите законни представители или служители, R Varna ще носи отговорност само ако тази вреда се дължи на нарушение на основно договорно задължение, което застрашава действителния предмет на договора. В тези случаи отговорността ще бъде ограничена до предвидими щети, характерни за този вид договор.

4. Гореспоменатите ограничения на отговорността се прилагат за всички искове за обезщетение, независимо от правното основание, включително искове, свързани с нарушаване на законната отговорност. Гореспоменатите ограничения на отговорността се прилагат и в случай на искове на госта за обезщетение срещу служители или посредници на Хотела.

5. За вещи, внесени в Хотела, Хотелът носи отговорност пред госта в съответствие със законовите разпоредби, но не повече от 3 500 евро. По отношение на ценности (пари, бижута и др.) тази отговорност е ограничена до 800 евро. Хотелът препоръчва на гостите да съхраняват такива предмети в Хотелските сейфове. Правата за обезщетение на госта ще бъдат нищожни, ако той не съобщи на Хотела за загуба или унищожаване или повреда веднага след като е узнал за това.

6. В случай, че на госта е осигурено място за паркиране, това не представлява договор за съхранение, дори ако е платена такса за паркиране. R Varna няма задължение да наблюдава имуществото на госта. В случай, че автомобил (и / или неговото съдържание) бъде откраднат или повреден, докато е паркиран / маневриран в помещенията на Хотела, Хотелът няма да носи отговорност, освен ако той, неговите служители или заместители не са действали умишлено или по груба небрежност. В такъв случай искът за обезщетение се предявява не по-късно от напускането на помещенията на Хотела.

7. Обажданията за събуждане ще се извършват с най-голямо внимание от страна на Хотела. Исковете за обезщетение са неприложими, освен във връзка с умишлени действия или при груба небрежност.

8. Съобщенията, пощата и пакетите за гостите ще се обработват с голямо внимание. Хотелът ще поеме отговорност за съхраняването на такива артикули и при поискване и срещу заплащане да изпрати поща и пакети вместо госта; това важи и за изгубени вещи, след запитване от страна на госта. След като съхранява такива предмети поне един месец, Хотелът има право да ги предаде на местния офис за изгубени и намерени вещи срещу разумна такса.

9. Исковете на госта за обезщетение ще бъдат погасени не по-късно от две години от момента, в който гостът е узнал за щетата или, независимо от такова знание, не по-късно от три години от момента на споменатото събитие. Това не се прилага по отношение на отговорността за смърт или телесна повреда или за други вреди, произтичащи от умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на R Varna, законен представител или служител на Хотела.

VIII. Заключителни разпоредби, съд, приложимо право

1. Измененията и допълненията на този договор трябва да бъдат направени в писмена форма.

2. Мястото на изпълнение на услугите е регистрираният адрес с местоположението на Хотела. Заплащането трябва да се извърши на посочения адрес.

3. Правните спорове, произтичащи от или във връзка с този договор, ще бъдат разглеждани пред българския съд. Като алтернатива на предходната разпоредба, съдебни искове срещу потребители в рамките на определението на Закона за защита на потребителите могат да бъдат заведени пред този съд с юрисдикция по местоживеене, обичайно местоживеене или месторабота на потребителя.

4. Този договор се урежда от законодателството на Република България.

5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е неефективна или недействителна или стане такава в бъдеще, това няма да накърни ефективността на останалите разпоредби. Нормативните разпоредби се прилагат съответно.

Последна актуализация: 06.11.2020 г.